Fundació Escola Montagut | DRETS I DEURES DELS ALUMNES

Drets i deures dels alumnes  (Decret 279/2006, de 4 de juliol)

Dels drets de l’alumnat

Article 8 Dret a la formació

8.1  L’alumnat té dret a rebre una formació que li permeti aconseguir el desenvolupament integral de la seva personalitat, dintre dels principis ètics, morals i socials comunament acceptats en la nostra societat.

8.2  Per tal de fer efectiu aquest dret, la formació de l’alumnat ha de comprendre:

a) La formació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals i en l’exercici de la tolerància i de la llibertat dins els principis democràtics de convivència.

b) El coneixement del seu entorn social i cultural i, en especial, de la llengua, la història, la geografia, la cultura i la realitat social catalanes i el respecte i la contribució a la millora de l’entorn natural i del patrimoni cultural.

c) L’adquisició d’habilitats intel·lectuals, de tècniques de treball i d’hàbits socials, com també de coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i artístics i d’ús de les tecnologies de la informació i de la comunicació.

d) L’educació emocional que el capaciti per al desenvolupament de relacions harmòniques amb ell mateix i amb els altres.

e) La capacitació per a l’exercici d’activitats intel·lectuals i professionals.

f) La formació religiosa i moral d’acord amb les seves pròpies conviccions o, en el cas de l’alumnat menor d’edat, les dels seus pares, mares o persones en qui recau l’exercici de la tutela, dins el marc legalment establert.

g) La formació en coeducació i en el respecte de la pluralitat lingüística i cultural.

h) La formació per a la pau, la cooperació, la participació i la solidaritat entre els pobles.

i) L’educació que asseguri la protecció de la salut i el desenvolupament de les capacitats físiques.

8.3  Tot l’alumnat té el dret i el deure de conèixer les institucions europees, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

8.4  L’organització de la jornada de treball escolar s’ha de fer prenent en consideració, entre altres factors, el currículum, l’edat, les propostes i els interessos de l’alumnat, per tal de permetre el ple desenvolupament de la seva personalitat.

Article 9 Dret a la valoració objectiva del rendiment escolar

9.1  L’alumnat té dret a una valoració objectiva del seu progrés personal i rendiment escolar, per la qual cosa se l’ha d’informar dels criteris i procediments d’avaluació, d’acord amb els objectius i continguts de l’ensenyament.

9.2  L’alumnat i, quan és menor d’edat, els seus pares, tenen dret a sol·licitar aclariments del professorat respecte de les qualificacions amb què s’avaluen els seus aprenentatges en les avaluacions parcials o les finals de cada curs.

9.3  L’alumnat, o els seus pares, poden reclamar contra les decisions i qualificacions que, com a resultat del procés d’avaluació, s’adoptin al final d’un curs, cicle o etapa d’acord amb el procediment establert. Aquestes reclamacions han de fonamentar-se en alguna de les causes següents:

a) La inadequació del procés d’avaluació, o d’algun dels seus elements, en relació amb els objectius o continguts de l’àrea o matèria sotmesa a avaluació o amb el nivell previst a la programació per l’òrgan didàctic corresponent.

b) La incorrecta aplicació dels criteris i procediments d’avaluació establerts.

Article 10 Dret al respecte de les pròpies conviccions

10.1  L’alumnat té dret al respecte de les seves conviccions religioses, morals i ideològiques, a la llibertat de consciència i al respecte a la seva intimitat en relació amb aquelles creences i conviccions.

10.2  L’alumnat, i els seus pares, si l’alumne o l’alumna és menor d’edat, te dret a rebre informació prèvia i completa sobre el projecte educatiu o, en el seu cas, el caràcter propi del centre.

10.3  L’alumnat té dret a rebre un ensenyament que fomenti el respecte a les persones sense manipulacions ideològiques o propagandístiques.

Article 11 Dret a la integritat i la dignitat personal

L’alumnat té els drets següents:

a) Al respecte de la seva identitat, integritat física, la seva intimitat i la seva dignitat personal.

b) A la protecció contra tota agressió física, emocional o moral.

c) A dur a terme la seva activitat acadèmica en condicions de seguretat i higiene adequades.

d) A un ambient convivencial que fomenti el respecte i la solidaritat entre els companys.

e) Al fet que els centres educatius guardin reserva sobre tota aquella informació de què disposin, relativa a les seves circumstàncies personals i familiars, sens perjudici de satisfer les necessitats d’informació de l’administració educativa i els seus serveis, de conformitat amb l’ordenament jurídic, i de l’obligació de comunicar a l’autoritat competent totes aquelles circumstàncies que puguin implicar maltractaments per a l’alumnat o qualsevol altre incompliment dels deures establerts per les lleis de protecció del menor.

Article 12 Dret de participació

12.1  L’alumnat té dret a participar en el funcionament i la vida del centre en els termes que preveu la legislació vigent.

12.2  Els centres educatius sostinguts amb fons públics han de regular mitjançant els corresponents reglaments de règim interior el sistema de representació de l’alumnat, mitjançant delegats i delegades, el funcionament d’un consell de delegats i delegades, i la representació de l’alumnat en el consell escolar del centre.

12.3  Els membres del consell de delegats i delegades tenen el dret de conèixer i consultar la documentació administrativa del centre necessària per a l’exercici de les seves activitats, a criteri del director o de la directora del centre, sempre que no pugui afectar el dret a la intimitat de les persones.

12.4  El centre ha de fomentar el funcionament del consell de delegats i delegades i protegir l’exercici de les seves funcions per part dels seus membres.

Article 13 Dret de reunió i associació

13.1  L’alumnat té dret a reunir-se en el centre. L’exercici d’aquest dret es desenvoluparà d’acord amb la legislació vigent i tenint en compte el normal desenvolupament de les activitats docents.

13.2  L’alumnat té dret a associar-se, així com a la formació de federacions i confederacions pròpies. Les associacions que constitueixin poden rebre ajuts d’acord amb la legislació vigent.

13.3  El reglament de règim interior del centre ha d’establir les previsions adequades per tal de garantir l’exercici del dret de reunió i associació previstos als apartats 1 i 2 d’aquest article. La reglamentació del dret de reunió ha de permetre l’agilitat del procés i, per tant, no pot incloure procediments d’autorització o de comunicació prèvia que dificultin el seu exercici. Els centres educatius han de vetllar perquè s’estableixi un horari de reunions dels representants de l’alumnat que asseguri el normal exercici dels seus drets i ha de permetre la possibilitat que determinades reunions, especialment les reunions dels delegats i delegades de curs, s’efectuïn en horari lectiu.

Article 14 Dret d’informació

L’alumnat ha de ser informat pels seus representants i pels de les associacions d’alumnes tant sobre les qüestions pròpies del seu centre com sobre aquelles que afectin altres centres educatius. L’exercici d’aquest dret s’ha d’ajustar al que estableix l’article 12.

Article 15 Dret a la llibertat d’expressió

L’alumnat té dret a manifestar les seves opinions, individualment i col·lectiva, amb llibertat, sens perjudici dels drets de tots els membres de la comunitat educativa i del respecte que, d’acord amb els principis i drets constitucionals, mereixen les persones.

Article 16 Dret a l’orientació escolar, formativa i professional

16.1  L’alumnat té dret a una orientació escolar i professional que estimuli la responsabilitat i la llibertat de decidir d’acord amb les seves aptituds, les seves motivacions, els seus coneixements i les seves capacitats.

16.2  Per tal de fer efectiu aquest dret, els centres reben suport adequat de l’administració educativa, la qual pot promoure a tal fi la cooperació amb altres administracions i institucions.

Article 17 Dret a la igualtat d’oportunitats

17.1  L’alumnat té dret a rebre els ajuts necessaris per compensar possibles mancances de tipus personal, familiar, econòmic o sociocultural, amb la finalitat de crear les condicions adequades que garanteixin una igualtat d’oportunitats real.

17.2  L’administració educativa garanteix aquest dret mitjançant l’establiment d’una política d’ajuts adequada i de polítiques educatives d’inclusió escolar.

Article 18 Dret a la protecció social

18.1  L’alumnat té dret a protecció social en supòsits d’infortuni familiar, malaltia o accident. En els casos d’accident o de malaltia prolongada, l’alumnat té dret a rebre l’ajut que necessiti mitjançant l’orientació, material didàctic i els ajuts imprescindibles per tal que l’accident o malaltia no suposin un detriment del seu rendiment escolar.

18.2  L’administració educativa ha d’establir les condicions oportunes per tal que l’alumnat que pateixi una adversitat familiar, un accident o una malaltia prolongada no es vegi en la impossibilitat de continuar i finalitzar els estudis que estigui cursant.

L’alumnat que cursi nivells obligatoris té dret a rebre en aquests supòsits l’ajut necessari per tal d’assegurar el seu rendiment escolar.

Article 19 Dret a la protecció dels drets de l’alumnat

19.1  Les accions que es produeixin dins l’àmbit dels centres educatius que suposin una transgressió dels drets de l’alumnat que s’estableixen en aquest Decret o del seu exercici poden ser objecte de queixa o de denúncia per part de l’alumnat afectat o dels seus pares, quan aquest és menor d’edat, davant del director o de la directora del centre.

19.2  Amb l’audiència prèvia de les persones interessades i la consulta, si escau, al consell escolar, el director o la directora ha d’adoptar les mesures adequades d’acord amb la normativa vigent.

19.3  Les denúncies també poden ser presentades davant els serveis territorials del Departament d’Educació i Universitats. Les corresponents resolucions poden ser objecte de recurs d’acord amb les normes de procediment administratiu aplicables.

Capítol 2

Dels deures de l’alumnat

Article 20 Deure de respecte als altres

L’alumnat té el deure de respectar l’exercici dels drets i les llibertats dels membres de la comunitat escolar.

Article 21 Deure d’estudi

21.1  L’estudi és un deure bàsic de l’alumnat que comporta el desenvolupament de les seves aptituds personals i l’aprofitament dels coneixements que s’imparteixen, amb la finalitat d’assolir una bona preparació humana i acadèmica.

21.2  Aquest deure bàsic es concreta, entre altres, en les obligacions següents:

a) Assistir a classe, participar en les activitats formatives previstes a la programació general del centre i respectar els horaris establerts.

b) Realitzar les tasques encomanades pel professorat en l’exercici de les seves funcions docents.

c) Respectar l’exercici del dret a l’estudi i la participació dels seus companys i companyes en les activitats formatives.

Article 22 Deure de respectar les normes de convivència

El respecte a les normes de convivència dins el centre docent, com a deure bàsic de l’alumnat implica les obligacions següents:

a) Respectar la llibertat de consciència i les conviccions religioses, morals i ideològiques, com també la dignitat, la integritat i la intimitat de tots els membres de la comunitat educativa.

b) No discriminar cap membre de la comunitat educativa per raó de naixement, raça, sexe o per qualsevol altra circumstància personal o social.

c) Respectar el caràcter propi del centre, quan existeixi, d’acord amb la legislació vigent.

d) Respectar, utilitzar correctament i compartir els béns mobles i les instal·lacions del centre i dels llocs on dugui a terme la formació pràctica com a part integrant de l’activitat escolar.

e) Complir el reglament de règim interior del centre.

f) Respectar i complir les decisions dels òrgans unipersonals i col·legiats i del personal del centre, sens perjudici que pugui impugnar-les quan consideri que lesionen els seus drets, d’acord amb el procediment que estableixi el reglament de règim interior del centre i la legislació vigent.

g) Participar i col·laborar activament amb la resta de membres de la comunitat escolar, per tal d’afavorir el millor desenvolupament de l’activitat educativa, de la tutoria i l’orientació i de la convivència en el centre.

h) Propiciar un ambient convivencial positiu i respectar el dret de la resta de l’alumnat al fet que no sigui pertorbada l’activitat normal en les aules.

Menú