Infantil

Seguim el ritme dels alumnes sense presses, en un ambient acollidor, envoltats de natura i gaudint de llum natural.

Objectiu Pedagògic

Els i les alumnes assoleixen la seguretat afectiva i es formen una imatge positiva d’ells mateixos. Estimulem les seves capacitats individuals i fomentem la seva autonomia

 • Es potencien les actituds obertes, de curiositat i respecte envers l’entorn apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients a la seva edat; per altra part, se’ls ajuda a discriminar, relacionar i retenir dades sensorials. 
 • A partir de les seves pròpies vivències desenvolupen el pensament intuïtiu, elaborant una representació mental de l’espai i del temps. 
 • Se’ls anima a representar i a valorar aspectes de la realitat viscuda o imaginada mitjançant el llenguatge del joc.
 • Coneixen els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant la seva relació sobre la persona, la societat i l’entorn físic.
 • Inicien la descoberta del raonament lògic i pensament computacional.
 • Descobreixen i treballen diferents formes de comunicació i expressió utilitzant els diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, musical i matemàtic.

Atenció personalitzada

 • Desdoblaments pedagògics a tota l’etapa.
 • Gestió de les emocions.
 • Departament d’Orientació amb serveis de logopèdia, psicologia i pedagogia.
 • Mestra de reforç a cada curs.
 • Mestres especialistes de música, anglès, psicomotricitat (mètode Aucouturier).
 • Tutories amb les famílies.

Funcionament

Horari

Material

 • Bata
 • Equipament esportiu
 • Material escolar
 • Llibres i llicències educatives (servei proveït per l’AMPA)

Sortides

 • Colònies des d’I3
 • Sortides a la natura
 • Sortides culturals

Blog Infantil

Veure