Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades

Denominació social
Identitat: FUNDACIÓ ESCOLA MONTAGUT
Dir. Postal: C/ Amàlia Soler, 169, CP. 08720, Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel: 938903222
DPD: dpd@escolamontagut.cat

Per què fem servir les dades?

La següent Política de privacitat estableix els termes en què tractarem les dades personals a FUNDACIÓ ESCOLA MONTAGUT, això inclou qualsevol dada personal recollida a través de la nostra pàgina web https://escolamontagut.cat/, així com qualsevol altra dada que tractem en exercici de les nostres activitats.

FUNDACIÓ ESCOLA MONTAGUT recull les dades personals amb les finalitats a continuació indicades:

a) Formulari de contacte del web: les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran exclusivament utilitzades per informar-lo sobre els serveis que ens hagi sol·licitat, així com per l’enviament d’informació comercial.

b) Subscripció el Blog: les dades personals recollides mitjançant aquest formulari seran exclusivament utilitzades per enviar un avís cada cop que es publiquin nous continguts en el blog que vostè hagi escollit.

c) Dades de candidats: en el cas de realitzar entrevistes de treball en el nostre Centre, les seves dades seran utilitzades per cobrir possibles vacants laborals. En el supòsit de ser contractat, les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per gestionar la relació laboral amb FUNDACIÓ ESCOLA MONTAGUT

d) Dades de Salud Covid-19: les dades de salut recollides tant als alumnes com al personal del centre només s’obtindran amb la finalitat específica de detectar possibles persones contagiades i evitar el seu accés a les instal·lacions perquè no entrin en contacte amb altres persones.

e) Les dades personals dels alumnes són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions docents o orientadores pròpies del Centre. Qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. D’acord a la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les labors anteriorment indicades, són aquelles que fan referència a l’origen i ambient familiar i social, a característiques o condicions personals, al desenvolupament i resultats de la seva escolarització, així com a aquelles altres circumstàncies el coneixement de les quals sigui necessari per a l’educació i orientació dels alumnes.

f) En el cas de les dades personals dels familiars seran exclusivament tractades amb finalitats administratives relacionades amb les labors docents i orientadors, anteriorment citades.

Quant de temps custodiem les seves dades?

Les dades del formulari de contacte seran esborrades automàticament passat un any des de l’últim contacte.

Les dades proporcionades per l’enviament dels avisos dels nous contingut del Blog així com per l’enviament d’informació comercial, les guardarem fins que ens manifesti la seva voluntat de no rebre més comunicacions nostres. En qualsevol cas pot exercir el dret d’oposició a través dels canals anunciats en aquesta Política de Privacitat.

El termini de custòdia dels expedients i qualsevol altra documentació acadèmica és el que es fixi en la normativa autonòmica aplicable. D’acord a la normativa vigent forma part de l’expedient acadèmic de l’alumne “els resultats de l’avaluació, de les propostes de promoció i titulació i, si escau, de les mesures d’atenció a la diversitat adoptades, de les adaptacions curriculars significatives, del lliurament del certificat oficial sobre la seva escolaritat i el nivell d’adquisició de les competències bàsiques i un informe orientador sobre les seves opcions acadèmiques i professionals”.

Tota aquella documentació que pugui adjuntar-se a l’expedient acadèmic de l’alumne i que no formi part específicament del mateix, serà destruïda pel Centre en el moment que l’alumne compleixi el seu cicle formatiu en el mateix.

Les dades de familiars d’alumnes matriculats seran arxivades pel temps necessari per atendre a responsabilitats que emanin de la relació de prestació de serveis. En el cas de familiars que hagin donat el seu consentiment per rebre informació sobre el Centre, les seves dades seran tractades fins que revoquin aquest consentiment.

Les dades de salut recollides per motius del COVID-19 seran guardades durant el temps que determinin les administracions públiques competents, transcorregut aquest període seran eliminades.

En relació a les dades laborals aquestes seran tractades mentre duri aquesta relació i una vegada conclosa, pel temps necessari per respondre per possibles incompliments en aquest àmbit. En el supòsit de realitzar alguna entrevista per una vacant laboral, les seves dades personals seran arxivats per un període d’un any, després dels quals, de no haver estat seleccionat, s ‘esborraran dels nostres sistemes.

Legitimització

La Disposició addicional vint-i-tresena de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, estableix que “Els pares o tutors i els propis alumnes hauran de col·laborar en l’obtenció de la informació a la qual fa referència aquest article. La incorporació d’un alumne a un centre docent suposarà el consentiment per al tractament de les seves dades i, si escau, la cessió de dades procedents del centre en el qual hagués estat escolaritzat amb anterioritat, en els termes establerts en la legislació sobre protecció de dades. En tot cas, la informació a la qual es refereix aquest apartat serà l’estrictament necessària per a la funció docent i orientadora, no podent tractar-se amb finalitats diferents de l’educatiu sense consentiment exprés.”

En els casos que fos necessari el consentiment per al tractament de les dades, aquest serà atorgat pel propi alumne en el cas que aquest sigui major de 14 anys. Si fos menor d’aquesta edat, el consentiment serà atorgat pel titular de la pàtria potestat o la tutela del menor.

La legitimització per l’enviament d’informació comercial així com els avisos pels nous continguts del Blog, és el consentiment de l’interessat.

Les dades dels treballadors, seran tractades per al compliment de la relació contractual.

La base legal per el tractament de dades de salut per motius del COVID-19 és el compliment de una obligació legal i la protecció de l’interès públic.

Cessions de dades a tercers

Únicament cedirem les dades personals en aquells casos en què existeixi una obligació legal per fer-ho. En aquests casos els cessionaris de les dades solen ser administracions públiques que tindran accés a les dades en el marc de les seves competències.

En qualsevol altre cas sol·licitarem el consentiment previ i explícit del titular de les dades, per procedir a la seva cessió.

Així mateix les dades dels alumnes o els seus representants legals, poden ser allotjades en diferents plataformes informàtiques amb les que el Centre ha signat o acceptat compromisos de confidencialitat, de manera que aquestes plataformes no poden fer un ús de les dades diferents als necessaris per la prestació del servei. En alguns casos aquestes plataformes poden ser gestionades per empreses amb seu fora de la UE (per exemple GSUITE de Google). En aquest cas abans d’arxivar les dades personals dels alumnes en les mateixes, us demanarem un consentiment específic informant-vos de les característiques essencials del servei.

En el marc de les mesures contra l’evolució del COVID-19, les dades dels alumnes o personal del Centre que hagi pogut donar positiu de la malaltia, juntament amb la dels seus contractes estrets, podran ser comunicades a les administracions públiques competents per tal que prenguin les mesures adients en cada supòsit.

Tipologia de dades tractades:

El Centre tractarà la següent tipologia de dades personals en exercici de la seva activitat:

– Dades identificatives i documents oficials (nom, cognom, imatge, DNI, llibre de família, …).
– Dades de contacte (domicili, telèfon, correu electrònic…)
– Dades bancàries (números de compte).
– Dades acadèmiques (notes, qualificacions, etc…).
– Dades sensibles: eventualment i amb l’exclusiva finalitat de complir la nostra funció docent i orientadora o per atendre una urgència podem recollir o tractar dades més sensibles com les relacionades amb la salut (al·lèrgies, informes psicopedagògics, informes mèdics, llibres de vacunació, etc…).
– Dades relacionades amb l’entorn social de l’alumne: membres de la família, ingressos, situacions familiars “conflictives” (divorcis, separacions, maltractaments…).

Te dret a:

– Accedir a les dades personals.
– Rectificar les dades personals.
– Suprimir les dades personals.
– Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
– Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als teus drets.
– Limitació del tractament.
– Portabilitat.