Pla digital de centre


Diagnosi

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) estableix i detalla les accions planificades a l’Escola Montagut, amb l’objectiu de desenvolupar la competència digital tant dels professors com dels alumnes i de la institució en general. Per assolir aquesta competència digital, l’EDC aborda totes les àrees de l’escola, incloent-hi les organitzatives, les metodològiques, les curriculars i les de comunicació. Aquestes àrees es consideren necessàries per aconseguir la competència digital i, si és necessari, es transformaran amb una perspectiva d’innovació i millora contínua.

Per tal de realitzar aquesta diagnosi, hem fet servir enquestes a tot el professorat del centre i a l’alumnat a partir de Cicle Superior de primària. Les enquestes han estat elaborades pel Coordinador TIC juntament amb l’Equip Directiu. L’objectiu de les enquestes ha estat fomentar la reflexió personal i recollir dades sobre l’ús de les tecnologies digitals per a la docència i l’aprenentatge.

Després d’analitzar el diagnòstic, hem concretat els nostres objectius amb l’objectiu de continuar desenvolupant la competència digital al centre, tant entre els estudiants com el professorat. Aquests objectius seran part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) dins de la secció que descriu la visió de l’escola en l’àmbit digital. La selecció dels quatre objectius es deriva de prioritzar les necessitats més importants de l’escola en aquest àmbit. Aquests objectius implicaran diverses estratègies i accions que es duran a terme al llarg de tres anys. La programació d’aquests s’ha fet considerant diversos criteris com les necessitats, els recursos disponibles i el nivell de maduresa digital, entre d’altres. L’assoliment d’aquests objectius estarà acompanyat d’indicadors específics per mesurar la implementació, la qualitat de l’execució i l’impacte, prenent en consideració els criteris d’acompliment de cadascun d’aquests indicadors.

Punts forts: 

 • Motivació de l’alumnat del centre per millorar l’àmbit digital. 
 • Infraestructura: repetidors de WIFI en diferents zones, aules equipades amb projectors, pantalles, altaveus, dispositius d’aula.
 • Assistència tècnica amb la figura del coordinador TIC.  
 • Suport de l’equip directiu en la implementació de noves tecnologies.
 • Estructura de i organització de documents (Drive).
 • Ús de les eines i les plataformes digitals a les aules

Punts febles: 

 • Desplegament de l’avaluació de la Competència Digital de l’Alumnat. 
 • Poques oportunitats per intercanviar i conèixer experiències sobre l’ensenyament amb tecnologies digitals.
 • Manca de banc de recursos al centre. 
 • Competència digital docent millorable.
 • Poca informació a l’alumnat sobre noves tecnologies

Objectius: 

 • Desenvolupar un Pla de Formació que millori la competència digital i tecnològica dels docents.
 • Crear espais per compartir experiències sobre l’ús de noves tecnologies.
 • Oferir més informació a l’alumnat sobre noves tecnologies.
 • Crear un banc de recursos per a tot el personal del centre.
ObjectiuActuacionsData previsióResponsable Indicadors d’èxit
Alumnat Oferir més informació a l’alumnat sobre noves tecnologies. Oferta de Conferències sobre noves tecnologies Curs 24-25 Curs 25-26 Curs 26-27 Equip Directiu Nombre de conferències realitzades Indicador d’èxit: 1 conferència cada curs ( Montagut Aula Oberta)
Xerrades sobre noves tecnologies al PAT Curs 24-25 Curs 25-26 Curs 26-27 Departament Orientació Nombre de xerrades realitzades Indicador d’èxit: 1 a cada cicle (CS, 1r cicle ESO, 2n cicle d’ESO)
Professorat

Desenvolupar un Pla de Formació que millori la competència digital i tecnològica dels docents.
Formació sobre
IA, Chatgpt
Curs 24-25Equip Directiu Nombre de participants Indicador d’èxit: 50% del professorat
Formació sobre l’ús de la tecnologia digital a l’aulaCurs 25-26Equip Directiu Nombre de participants Indicador d’èxit: 75% del professorat
Formació sobre eines per l’avaluació dels alumnesCurs 26-27Equip Directiu Nombre de participants Indicador d’èxit: 75% del professorat
Crear espais per compartir experiències sobre l’ús de noves tecnologies Reserva d’un dissabte al matí per la reflexió i compartir experiències Curs 24-25 Curs 25-26 Curs 26-27 Equip Directiu Organització de la jornada Indicador d’èxit: conclusions de la jornada
Organització de la jornada
Crear un banc de recursos per a tot el personal del centreDisseny del banc de recursos Curs 26-27Coordinador TIC Creació del banc de recursos Indicador d’èxit: banc de recursos completat