Fundació Escola Montagut | CARTA DE COMPROMÍS

Família i centre educatiu ens comprometem a:

 1. Reconèixer-nos mútuament l’autoritat, la responsabilitat i la capacitat educativa que a cadascú correspon. La dels progenitors, prioritàriament, en l’àmbit familiar, i la del professorat, en el marc escolar i pel que fa a les qüestions acadèmiques.
 2. Abordar les possibles diferències des del respecte a l’autonomia de cada àmbit i el diàleg, sense menystenir mai l’autoritat d’uns i altres davant l’educand.

D’una manera específica, el centre es compromet a:

1) Facilitar un entorn educatiu de qualitat per al desenvolupament acadèmic i el creixement personal de cada alumne.

 • Establint una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumnat.
 • Vetllant per fer efectius els drets i deures de l’alumnat en l’àmbit escolar.
 • Oferint uns continguts i una metodologia d’ensenyament que procuri estimular l’alumnat a l’aprenentatge.
 • Fent activitats educadores que contribueixin a desenvolupar hàbits i valors des del caràcter propi de l’escola: catalana i laica.
 • Procurant una adequada orientació personal, acadèmica i professional al llarg de tota l’escolaritat, per part del professorat, dels tutors/es i de l’equip psicopedagògic, si s’escau.
 • Adoptant les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats educatives específiques de l’alumnat i mantenir-ne informada la família.
 • Oferint serveis de menjador, d’aula d’acollida matinal, de biblioteca, i d’activitats extraescolars que contribueixin al desenvolupament integral de l’alumnat.

2) Facilitar una bona relació amb les famílies.

 • Facilitant informació sobre allò que interessa a la família en relació a l’escola a través de reunions de famílies, de la pàgina web, d’intranet, de circulars informatives…
 • Establint canals de comunicació per tal de facilitar un seguiment de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne/a: els butlletins de qualificacions i les entrevistes personalitzades de tutoria.
 • Atenent, dins les possibilitats del centre, les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.
 • Afavorint la implicació de la família en el compromís i l’acció tutorial.
 • Essent receptiu amb les propostes que, dins l’àmbit de participació de les famílies, facin arribar al centre els pares, mares i/o tutors.
 • Comunicant a la família les faltes no justificades de l’alumnat i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal (retards, absències, deures no presentats…)

Les famílies es comprometen a:

1) Assumir conseqüentment el nostre rol educatiu

 • Respectant de manera activa el Caràcter Propi i el Projecte Educatiu de l’escola, esforçant-se per compartir al màxim els criteris educatius, especialment sobre el valor de la persona, el reconeixement de l’autoritat, l’autonomia personal, la integritat, la responsabilitat i el respecte….
 • Acceptant les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC) i assumint la totalitat del contingut dels seus articles.
 • Procurant la major harmonia entre els hàbits, normes i valors promoguts en l’àmbit familiar i els que promou l’escola, especialment pel que fa a una actitud positiva i activa del fill/a davant l’aprenentatge i l’estudi, la convivència respectuosa i d’altres aspectes de la vida del centre.
 • Instant el fill/filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular aquelles que afecten la convivència escolar i el normal desenvolupament de les classes i activitats: puntualitat, atenció, esforç, col·laboració, moderació, discreció en el vestir, respecte a les persones , limitació de l’ús de telèfons mòbils durant la jornada escolar…
 • Col·laborant amb el centre per fomentar la responsabilitat personal i corregir aquelles conductes que siguin contràries a les normes elementals de convivència, al necessari respecte a totes les persones que integren la comunitat escolar o al correcte comportament durant les activitats escolars, d’acord amb el NOFC, assumint els procediments de mediació davant situacions de conflicte interpersonal i donant suport als procediments de sanció educativa si es produeixen transgressions greus de les normes.

2) Facilitar, dins de les possibilitats de la família, la màxima col·laboració amb l’escola

 • Respectant els mecanismes establerts i els canals oportuns per a la comunicació amb l’escola i atenent les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.
 • Facilitant al centre les informacions del fill/a que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge.
 • Participant en les reunions i activitats per als pares, mares i/o tutors que convoqui l’escola.
 • Abonant puntualment les quotes i aportacions establertes conforme a la normativa vigent, aprovades pel Consell Escolar i contribuint voluntàriament al manteniment econòmic de l’escola en tot allò que no està cobert pel concert educatiu que l’escola té subscrit amb l’Administració educativa.
Menú