Fundació Escola Montagut: OBJECTIUS ACADÈMICS

Educació infantil

Els infants progressen en el domini del seu cos i també adquireixen els hàbits bàsics de salut i benestar. Un dels objectius principals és que els nens assoleixin seguretat afectiva i es formin una imatge positiva d’ells mateixos i dels altres.

 • Es treballen molt els hàbits i les normes per tal de què els infants vagin assolint una autonomia personal i també una fàcil col.laboració amb el grup social.
 • Es potencien les actituds obertes, de curiositat i respecte envers l’entorn apreciant positivament manifestacions artístiques i culturals adients a la seva edat; per altra part se’ls ajuda a discriminar, relacionar i retenir dades sensorials.
 • A partir de les seves pròpies vivències desenvolupen el pensament intuïtiu, elaborant una representació mental de l’espai i del temps.
 • Se’ls anima a representar i a valorar aspectes de la realitat viscuda o imaginada mitjançant el llenguatge del joc.
 • Coneixen els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant la seva relació sobre la persona, la societat i l’entorn físic.
 • Descobreixen i treballen diferents formes de comunicació i expressió utilitzant els diversos llenguatges: corporal, verbal, gràfic, musical i matemàtic.
 • Els infants participen en manifestacions culturals i folklòriques per tal de conèixer els signes d’identitat propis de Catalunya.
Educació primària

S’ajuda als alumnes a conèixer i acceptar la pròpia identitat, a desenvolupar la capacitat de relacionar-se i a progressar en l’autonomia i iniciativa personal.

 • Els alumnes progressen en el coneixement del seu cos i en la pràctica d’hàbits de salut i higiene personal.
 • Es potencia la participació i la solidaritat de forma responsable, el respecte, la convivència i l’estima de la pau.
 • Se’ls ensenya a resoldre situacions de la vida quotidiana mitjançant la planificació i la realització d’activitats al seu abast.

La llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i de comunicació habitual, encara que també es treballa l’anglès com a llengua estrangera, a fi de poder expressar missatges senzills dins d’un context. La llengua castellana s’ha de conèixer a nivell oral i escrit per poder-la utilitzar com a font d’informació i vehicle d’expressió.

El coneixement del medi físic i natural a partir de l’observació de fets i fenòmens senzills els ajuda a tenir una actitud de respecte per a la conservació del medi natural.

 • Els alumnes coneixen els trets més fonamentals de Catalunya.
 • Se’ls anima a prendre una actitud de respecte, conservació i ús correcte dels recursos materials, tècnics i naturals.
 • La utilització dels conceptes i les relacions matemàtiques elementals així com el domini de les operacions bàsiques.

Els alumnes desenvolupen la sensibilitat estètica, la creativitat i la capacitat de gaudir de manifestacions artístiques mitjançant la comunicació a través dels mitjans d’expressió verbal, corporal, visual, plàstica i musical.

Coneixen el patrimoni cultural i se’ls anima a participar en la seva conservació i a respectar la diversitat lingüística i cultural dels pobles i les persones.

Els alumnes apliquen els coneixements adquirits i utilitzen recursos de la tecnologia de la informació per resoldre problemes diversos, ja sigui individualment o en equip.

Educació secundària

S’apropa als alumnes a comprendre els aspectes bàsics de funcionament del propi cos i valorar els hàbits d’higiene, exercici i alimentació per tal de tenir cura de la salut individual i col·lectiva, i es desenvolupa un nivell d’autoestima que el permeti encarrilar d’una forma autònoma la seva activitat

Els objectius de l’etapa de secundària són:

 • Relacionar-se amb altres persones i participar en activitats de grup, adoptant una actitud flexible, solidària, tolerant i de rebuig a qualsevol discriminació.
 • Conèixer els mecanismes i valors de la societat, especialment el seus drets i deures com a ciutadà per poder actuar amb autonomia i iniciativa en el seu entorn més immediat.
 • Conèixer i contribuir activament en la conservació i millora del medi físic com element determinant de la qualitat de vida.
 • Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant la seva relació sobre la persona, la societat i l’entorn físic.
 • Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana i desenvolupar una actitud de respecte envers el dret dels pobles.
 • Comprendre o produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, castellana i anglesa i també en algun cas en llengua francesa.
 • Interpretar, i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics a fi d’enriquir les possibilitats de comunicació.
 • Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius, de raonament lògic i d’experimentació
 • Obtenir, seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les fonts de què habitualment disposen, i les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de forma organitzada, autònoma i crítica.
 • Conèixer les creences, les actituds i els valors bàsics de la nostra tradició i el nostre patrimoni cultural, valorar-los críticament i escollir aquelles opcions que afavoreixin més el desenvolupament integral com a persones.
 • Comprendre l’aplicació, en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació i orientació de la futura integració al món laboral.
Batxillerat

El batxillerat té com a finalitat que l’alumnat, en acabar-lo,assoleixi les capacitats següents:

 • Usar amb correcció les tècniques de comunicació, oral i escrita, en llengua catalana i castellana i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnics, literaris, científics i icònics.
 • Comprendre i saber-se expressar amb fluïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d’una llengua estrangera.
 • Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada i aplicar-los a l’explicació i/o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.
 • Utilitzar el bagatge de continguts culturals adquirits per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual.
 • Tenir un coneixement aprofundit de les característiques naturals, culturals, històriques, socials i lingüístiques que identifiquen Catalunya.
 • Tenir una visió integrada de les diferents àrees del saber i ser capaç de transferir, d’un camp a l’altre, l’experiència cultural adquirida.
 • Recórrer a les fonts de documentació adequades per obtenir informació, organitzar la pròpia feina, perseverar en l’esforç i ser crític amb els resultats obtinguts.
 • Formular judicis independents que assegurin la pròpia autonomia, respectant i essent tolerants amb les opinions dels altres.
 • Desenvolupar harmònicament les capacitats físiques i psíquiques i uns hàbits de vida saludable.
 • Orientar-se professionalment i acadèmicament, tot valorant les pròpies capacitats en relació als propis interessos i les possibilitats d’una posterior inserció al món del treball.
Menú