La Bauma


L’escola Montagut aposta per una activitat innovadora, atractiva i diferent on es pretén treballar objectius i continguts de l’àrea d’educació física a les magnífiques instal·lacions de La Bauma, escola d’escalada.

Cada grup d’edat ha treballa amb exercicis i progressions planificades específicament per la seva franja d’edat, però els objectius principals i primordials són per tots els mateixos.

La primera sessió està enfocada en el descobriment o recordatori de les activitats. El funcionament que s’aplica és a partir de rotacions per les tres disciplines que es treballaran, de forma única i específica, durant les posteriors sessions.

Les tres sessions restants, seran sessions enfocades a la pròpia activitat. Els alumnes, cada dia, aprofundiran dins de la activitat en ella mateixa. Tres sessions monogràfiques: bloc, corda i expressió artística o circ.

Les sessions de bloc,  estan enfocades al que anomenem: El Cos (Imatge i Percepció). Treball de percepció corporal perquè de forma jugada els alumnes descobreixin les bases del moviment en l’escalada, així com les principals habilitats motrius. El treball del control del cos en moviment, la coordinació global i segmentària, l’equilibri, l’orientació en l’espai i en el temps, conjuntament amb la lateralitat…

Les sessions de corda, estan enfocades al treball cooperatiu i a la seguretat. Els alumnes, obtindran els coneixements, de les anomenades maniobres amb cordes, així com: aprendre a fer-se el nus basic, aprendre a assegurar un company amb el mecanisme d’auto bloqueig “Gri-gri” i a controlar el propi i el descens del company (rapelar). En la mateixa sessió, es busquen els objectius cooperatius, com la confiança entre els membres, l’empatia vers els altres, reforç positiu en el company, el positivisme com element clau dins el treball grupal, i la visió intrínseca de la pròpia persona envers l’activitat que s’està desenvolupant.

Les sessions d’expressió artística o circ, és l’espai lúdic/artístic, on es busca un primer contacte dins les diferents disciplines (teles, trapezi i slack-line). Mes enllà d’aprendre les maniobres bàsiques de les teles o el trapezi o de treballar l’equilibri en l’slack-line, la recerca d’aquesta estació és, que els alumnes percebin el cos com a eina de moviment d’expressió, es procura fer un treball a través de les estructures rítmiques.

Respecte a la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, l’escalada ens mostra el possible impacte que les nostres activitats tenen en el medi natural i ens permet entendre la importància de respectar i conservar aquest entorn, com a lloc idoni per a la utilització en el nostre temps d’oci.

L’educació física planteja situacions especialment favorables per a l’adquisició de la competència social i ciutadana. L’escalada facilita la integració dins del grup i contribueix a fomentar el respecte , desenvolupant actituds de cooperació i treball en equip. Donades les seves característiques és una activitat que parteix d’una certa igualtat i possibilitat amb l’acceptació de les diferències i limitacions dels participants, fent que aquests assumeixin les seves pròpies responsabilitats.

L’escalada ajuda de manera destacable a la consecució d’autonomia i iniciativa personal, fonamentalment en dos sentits. D’una banda, permet protagonisme personal a l’alumnat (permetent avançar en funció de les seves possibilitats) i per altra banda, experimenta situacions que requereixen auto-superació, constància i una actitud positiva davant tasques de certa dificultat.

Contribueix també en l’adquisició de la competència cultural i artística. L’escalada ens aporta una forma d’entendre el contacte amb la natura i, com moltes manifestacions esportives, constitueix part de la cultura de l’activitat física i l’esport, enriquint el bagatge de l’ alumnat.

L’escalada ajuda a la consecució de la competència per aprendre a aprendre ja que l’alumnat serà capaç de regular el seu propi aprenentatge i practicar aquesta activitat física en el seu temps lliure, de manera organitzada i estructurada, complementant i ampliant el seu aprenentatge.

En l’adquisició de la competència en comunicació lingüística l’escalada exigeix ​​una contínua comunicació entre els companys, especialment en les situacions en què aquests ens asseguren, així com aportant tota una varietat de vocabulari específic d’aquesta modalitat.