Innovamat


Innovamat és una proposta didàctica per ensenyar i aprendre matemàtiques d’una forma lúdica i simbòlica. Les activitats proposades permeten que els alumnes treballin l’enginy, el raonament, les estratègies mentals, el pensament crític i matemàtic.
• Organitzen els seus recursos en 3 eixos:

1- Laboratori dels nombres
Consta de tres llibrets trimestrals, els quals podem projectar i treballar de forma interactiva amb diferents materials manipulables. Amb ells, estableixen els fonaments de l’aprenentatge matemàtic tenint en compte 5 grans blocs:
– Resolució de problemes
– Raonament i prova
– Connexions
– Comunicació i representació.
Realitzem les pràctiques amb el llibre Laboratori dels nombres dos cops per setmana amb grup partit, per tal de poder oferir una atenció més individualitzada.

2- Aventures
El llibre Aventures proposa una sèrie de vídeos interactius on apareixen els personatges protagonistes que els acompanyen al llarg de tot el curs: La Martina i el Samuel.
Ens presenten els diferents reptes a aconseguir cada setmana. L’objectiu és que els alumnes puguin reflexionar i buscar estratègies diferents per a resoldre un mateix problema matemàtic. Es genera un diàleg col·lectiu que els fa veure que no sempre existeix una única opció vàlida per a resoldre una situació. N’hi poden haver moltes més, totes elles correctes amb la seva argumentació.

3- Plataforma virtual
Innovamat ofereix una plataforma digital autoadaptativa que ajuda a consolidar els aprenentatges dels 5 blocs de forma motivadora a tots els alumnes. Respecta el nivell de cada alumne i li va presentant activitats adequades al seu nivell, per tal que es vagi superant ell mateix.
Els mestres reben els informes de progrés setmanal observant l’evolució de cada alumne. És molt útil per poder guiar i avaluar els conceptes treballats. Utilitzen la plataforma un cop a la setmana amb grup partit, disposant cada alumne de la seva tauleta.
De forma complementària, els nens i nenes poden gaudir a casa d’una aplicació gratuïta anomenada Bmath, per tal d’anar practicant el que es treballa a classe voluntàriament.
Considerem que el material d’Innovamat i les seves propostes són molt innovadores i aconsegueixen motivar als alumnes per desenvolupar el seu pensament matemàtic, trobant diferents estratègies i coneixent-ne de noves.
El material manipulable facilita als alumnes a entendre els conceptes matemàtics vivencialment i per tant, l’aprenentatge és molt més significatiu.