Fundació Escola Montagut | IDEARI

L’Escola Montagut és un centre privat, independent, apolític i laic que té com a objectiu principal la formació integral dels seus alumnes. L’Escola pertany a la Institució Cultural Montagut S.A. que està tutelada per la Fundació Escola Montagut, entitat sense cap ànim de lucre, de la qual formen part voluntàriament totes les famílies amb fills escolaritzats.

L’Escola fomenta el pluralisme ideològic, la llibertat de pensament i la llibertat d’actuació sempre que no es contradiguin amb l’ideari del Centre, dret que com escola ens atorga la Constitució.

L’Escola es manté al marge de qualsevol opció política, renunciant a tota forma d’adoctrinament ideològic per respecte a les famílies que han escollit aquest Centre.

L’Escola Montagut és una escola catalana i, per tant, aposta pel català com a la llengua vehicular del Centre. Però a la vegada vol ser una escola plurilingüe. Per això del castellà, inclòs en el currículum des del Parvulari, se n’assoleix un domini comparable. La primera llengua estrangera és l’anglesa (a partir de P3) i la segona a partir de cinquè de primària és el francès.

Amb uns estudis integrats des de 3 anys fins als 18, l’Escola és fixa com a objectiu ajudar els seus alumnes a que siguin qui poden arribar a ser. L’Escola Montagut treballa a partir d’un conjunt de valors que s’agrupen en dos de principals:

  • El deure de ser feliç. És a dir, la consciència que la veritable felicitat neix a l’interior de cada persona i que és el resultat de la capacitat de plantejar-se objectius estimulants i haver adquirit els hàbits de constància i autosuperació i haver assolit l’adquisició de les competències per atènyer aquests objectius.
  • El dret a la diferència. Posem especial èmfasi en l’atenció a la diversitat per tal de respectar la pròpia evolució dels alumnes, als quals s’ofereix el suport precís que necessiten en cada moment. Els ensenyem a ser assertius, a col·laborar entre ells, fomentem la seva empatia, els mostrem el camí del respecte, l’acollida de l’altre i l’hospitalitat amb els que no som com nosaltres dins dels valors de pluralisme i llibertat que caracteritzen la nostra Escola.

Aquests dos valors cardinals orienten l’acció educadora de l’Escola cap al respecte a l’autonomia i llibertat de la persona, mitjançant la transmissió d’un seguit de valors intel·lectuals, estètics, ètics, de pluralisme social, de veracitat, de responsabilitat, de feina i de personalitat que els ajudin a integrar-se i a ser protagonistes a la societat en què hauran de desenvolupar la seva vida.

L’Escola Montagut basa la seva metodologia en la centralitat de l’alumne, veritable protagonista i motor del seu aprenentatge. La pedagogia activa que desenvolupem pretén que a part de ser plurilingües els nostres alumnes estiguin entrenats en utilitzar el pensament matemàtic, lògic, abstracte i algorítmic.

Des de la seva fundació, l’Escola ha promogut entre els seus alumnes l’adquisició d’una sòlida cultura humanística, necessària per a interpretar el món. Paral·lelament, davant de la creixent incertesa del món, habituem els nois i noies a utilitzar el mètode científic i la recerca com a forma de conèixer i analitzar el món.

L’Escola dóna especial importància al contacte entre pares i mestres i entén que hi ha d’haver un alt grau de col·laboració entre ambdós per tal d’afavorir la formació integral dels seus fills. Per això impulsa les relacions entre els pares, els professors i els alumnes, especialment conduïdes per les tutories en l’aspecte individual i per reunions i manifestacions culturals en el vessant col·lectiu.

Tots els pares, professors, alumnes i altres integrants de l’Escola acceptaran aquest ideari i cooperaran  perquè es faci realitat el seu contingut.

Menú