Setmana de competències bàsiques a quart d’ESO


L’alumnat de quart d’ESO ha dedicat els matins de dimarts i dimecres d’aquesta setmana a la resolució de les proves de quart d’ESO que avaluen les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.
La prova és la mateixa per a tots els centres educatius d’educació secundària obligatòria de Catalunya i avalua si l’alumnat és capaç d’aplicar allò que ha après a l’aula en situacions de la vida quotidiana. L’alumnat va disposar de 60 minuts útils per fer cada prova, excepte en la prova de llengua estrangera i en la cientificotecnològica, en que va disposar de 15 minuts més, amb aquesta distribució:
• 14 de febrer, a partir de les 09:00:
o Matemàtiques
o Llengua castellana
o Llengua catalana
• 15 de febrer, a partir de les 09:00:
o Llengua estrangera (anglès o francès)
o Àmbit cientificotecnològic