1.- NORMES D’ÚS DEL PORTAL

S’entendrà com a usuari a la persona que accedeix i utilitza aquest website. L’usuari accepta aquestes condicions d’ús.

1.1.- GENÈRIQUES

Queda prohibida la publicació en aquesta web i en els nostres blogs qualsevol tipus de continguts que atemptin contra els principis enumerats a continuació, reservant-se l’empresa titular del domini l’exercici de quantes accions siguin procedents en dret contra els responsables de la seva publicació:

  • La salvaguarda de l’ordre públic, la investigació penal, seguretat pública i defensa nacional.
  • La protecció de la salut pública o de les persones físiques que tinguin la condició de consumidors o usuaris.
  • El respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació per motius de raça, sexe, opinió, nacionalitat, discapacitat o qualsevol altra circumstància personal o social.
  • La protecció de la joventut i de la infància.
  • El respecte a l’autonomia de la voluntat de l’afectat
  • El respecte a la propietat intel•lectual del que s’’ha publicat
  • En general, el respecte a la legalitat vigent

1.2.- PARTICULARS

L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del PORTAL. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fóra necessari per accedir a determinats serveis o continguts. L’usuari serà responsable d’aportar informació veraç i lícita en el procés de registre.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple opinions a través del seu facebook) que Institució Cultural Montagut ofereix a través dels seus websites i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a les finalitats enunciades en el punt anterior, a més de:

  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de Institució Cultural Montagut. , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevols altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

Institució Cultural Montagut es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació.

 

Menú