Institució Cultural Montagut | NORMES DE CONVIVÈNCIA PER A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Puntualitat i Assistència

 • S’ha de ser puntual a l’hora d’entrar a l’escola i a l’inici de totes les classes.
 • En el cas de retards reiterats ( a partir de l’avís de la Coordinadora), l’alumne/a no podrà entrar fins a la segona hora.
 • És obligació presentar-se als exàmens en les dates i hores fixades en el calendari escolar (cicle superior).
 • En cas d’absència per raó de malaltia o per altres causes justificades, la família ho haurà de comunicar a la secretaria a primera hora del matí.
 • Si les absències són previsibles, especialment si tenen una durada de més d’un dia, la família haurà de comunicar-ho i consultar-ho abans amb el tutor, a fi de no interferir en el procés educatiu i acadèmic.
 • Les entrades i sortides formen part de l’horari escolar, per tant, s’ha de respectar l’ordre de la fila, sense donar empentes i en silenci.

Entrades i sortides

 • A partir de les 08.55 i les 14.55 els alumnes podran entrar a l’escola i anar a la seva aula on hi haurà el mestre corresponent. No hauran de fer files, amb excepció de l’alumnat de 1r de primària que durant el 1r trimestre s’esperarà sota els porxos davant de l’edifici principal per acompanyats per les seves tutores. A partir del segon trimestre podrà entrar igual que la resta d’alumnes.
 • A les hores de sortida (13.00 i 17.00h) s’acompanyarà l’alumnat de 1r  fins al pati i es lliurarà a les famílies, durant el 1r trimestre. La resta de l’alumnat s’acomiadarà a les escales del seu pis corresponent. El mateix procediment se seguirà a l’hora d’esbarjo.
 • Les pujades i baixades per l’escala es faran sense córrer, saltar o cridar, seguint la direcció indicada.
 • Les famílies que vinguin a buscar l’alumnat passades les 17:10 hauran de recollir-lo a la biblioteca de l’escola.
 • No és permès portar mòbils, llaminadures ni màquines de jocs electrònics tant en horari lectiu com en les sortides que es fan fora de l’escola.
 • S’adjunta el plànol de la ubicació de les files dels alumnes de Primària a l’hora de després del pati. 

Aspectes relacionats amb l’aula

 • Els abrics, jaquetes, la bata, i tota la roba que es demana ha d’anar degudament assenyalada amb el seu nom i cognom en una veta.
 • A la classe s’ha d’aprofitar el temps i tenir una participació activa per afavorir un bon clima de treball. Les conductes incorrectes són falta greu, com a tal seran sancionades i poden incidir en la nota de l’àrea corresponent. Cal evitar, doncs, tot el que distregui, molesti, etc.
 • Si no s’acaba la feina assignada en el temps previst, s’haurà de prendre a casa i caldrà portar-la feta l’endemà. És possible que en alguna ocasió es faci quedar l’alumne/a fora de l’horari lectiu per acabar tasques pendents, previ avís a la família.
 • Cal portar a terme amb responsabilitat les tasques que encomani el/la tutor/a, el professorat o el personal no docent.
 • Els canvis de classe són estones per a preparar el material de la classe següent; no són moments d’esbarjo. Per això, no es pot sortir de l’aula i en el moment que el professorat hi entri l’alumnat haurà de seure al seu lloc de treball amb el material preparat.
 • S’haurà de tenir cura de l’aula i cada dia abans de marxar deixar-la neta i endreçada.
 • A l’aula està prohibit menjar llaminadures, així com repartir menjar cuinat a casa o de compra externa al centre.
 • La bata és obligatòria fins a 4t de Primària. Cal portar-la en condicions i degudament botonada.
 • A l’aula i al recinte escolar no és permès de cobrir-se el cap , excepte els casos que estiguin justificats per tema de salut.
 • A les hores de classe només es podrà anar al lavabo en cas de veritable necessitat. Són les hores d’esbarjo, les que cal aprofitar per anar-hi. En el cas dels alumnes que no segueixin la norma es portarà un registre al diari d’aula.
 • Els tutors/es decidiran el nombre d’encarregats d’aula així com la seva funció. Es fomentarà la responsabilitat de la realització de tasques.
 • L’alumnat de Primària triarà els seus/ves delegats/des d’aula, que hauran d’actuar com a representants seus.
 • Quant a les activitats que es duen a terme a través d’Internet, només es podrà connectar a les adreces que indiqui el professorat. La utilització indeguda de l’ordinador o qualsevol mitjà informàtic, pot suposar l’expulsió de l’aula d’Informàtica.

Conductes

Estan prohibides totes les conductes que estableix l’article 38 del DECRET 279/2006, de 4 de juliol, sobre drets i deures de l’alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius no universitaris de Catalunya (veure Annex).

Faltes LLEUS Faltes GREUS
· Barallar-se amb els companys sense mala intenció · Falta de respecte a qualsevol membre de la comunitat educativa.
· Les faltes de puntualitat sense justificar, en qualsevol hora lectiva . · Agressió física a qualsevol membre de la comunitat educativa.
· No desconnectar el mòbil o qualsevol altre aparell electrònic (MP 4s, càmeres de fotografiar, consoles…) i/o tenir-los a la vista en qualsevol hora lectiva · Comportament inadequat a l’aula: copiar en exercicis i exàmens, destorbar el treball dels companys/es i no afavorir el bon clima de treball.
· Menjar llaminadures / xiclets repetidament · Ús inadequat del material i dels espais (estar en espais sense permís del professorat)
· Absentar-se de l’aula sense permís · Ser expulsat de classe.
· Dir mentides i/o enganyar el personal docent i no docent.  
Faltes MOLT GREUS
 • Actituds susceptibles de considerar-se assetjament (bromes humiliants, sostracció d’objectes, incitar un grup contra un alumne…).
 • Actituds poc tolerants per motius de religió, cultura, sexe i/o procedència.
 • Reiteració de faltes considerades greus.

Sancions

LLEUS GREUS
·  Una falta lleu comportarà una amonestació oral a l’alumnat per part del professorat. En cas de reincidir els tutors/es avisaran telefònicament a les famílies. ·  Una falta greu comportarà una incidència i s’aplicarà el protocol establert.
·  Tres faltes lleus es consideraran una falta greu i comportaran una incidència amb convocatòria urgent a la família  amb el/la  tutor/a  i un treball de reflexió  que haurà de presentar al  professorat i al/la tutor/a corresponent.  
MOLT GREUS
· Intervindrà la COMISSIÓ DE MEDIACIÓ per tal de resoldre els possibles conflictes.

La COMISSIÓ de MEDIACIÓ es composa per:

– Alumnat del Consell Escolar

– 1 membre del Departament d’Orientació

– 1 professor de primària

– Coordinació

– 1 pare/mare del Consell Escolar

CASOS ESPECIALS
·  En el cas de donar-se una situació anòmala s’aplicarien les normes de convivència del Cicle de Secundària.

Orientacions per a la seva aplicació:

 • Cal donar prioritat a la tasca preventiva, sempre atenent a la maduresa de l’alumnat.
 • No se sancionarà atenent a criteris d’exemplaritat.
 • S’evitaran les sancions a grups-classe.
 • S’evitaran les sancions que signifiquin còpia sistemàtica i repetitiva.
 • El professorat de cada àrea aplicarà les mesures que cregui més convenients, avisant sempre al tutor/a corresponent.
 • El/la tutor/a registrarà per escrit el fet i el càstig a la fitxa de l’alumne/a al Registre d’Incidències.
 • En cas d’acumular sancions greus, no es podrà prendre part en la propera sortida que realitzi el curs.

Orientacions per fomentar una conducta correcta

 • Murals per tal de treballar els valors.
 • Estones de silenci.
 • Assemblees sobre resolució de conflictes i normes de convivència.
 • Tutories individualitzades.
 • Fomentar el reforç positiu.

 

Menú